آخرین خبر/ اجسام در زیر آب به دلیل وجود سطوح پایین‌تری از روشنایی طبیعی (که از ضعیف شدن سریع نور به دلیل مسافتی که در آب طی می‌کند ناشی می‌شود) کمتر مرئی هستند. هم‌چنین در اثر پراکنده شدن نور در فاصله بین شی‌ء و ناظر، تار می‌شوند و کنتراست آنها نیز کاهش می‌یابد. این تاثیرات بسته به طول موج نور و رنگ و میزان کدر بودن آب متفاوت است. آب به دلیل جذب که تابعی از بسامد است نور را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر هرچه نور مسافت بیشتری در آب طی می‌کند، رنگ به شکل انتخابی توسط آب جذب می‌شود. جذب رنگ هم‌چنین به کدورت آب و مواد محلول در آن نیز بستگی دارد

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید