آخرین خبر/ در این آزمایش علمی میخواهیم فوری آب را جوش بیاوریم!

وسایل موردنیاز:
لیوان کاغذی
چراغ جوشکاری
آب
سیم فلزی

برگرفته از کانال DaveHax در یوتیوبما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید