ویدلرن/ در این ویدئونگاهی به محدودیت های بشر در سفرهای فضایی می اندازیم.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید