آخرین خبر/ تلسکوپ هابل در یک سیاره فرازمینی بخار آب کشف کرده است. تلسکوپ فضایی هابل برای اولین بار در جو یک سیاره فراخورشیدی که در حال چرخش در یک منطقه قابل سکوت است آب کشف کرد.

منطقه قابل سکونت فضای دور یک ستاره است که دما در آن به گونه ای است که اجازه وجود آب مایع در سطح سیاره را فراهم میسازد.

k2-18b (نام سیاره کشف شده) که جرمی 8 برابر زمین دارد، اولین سیاره خارج از منظومه شمسی است که در منطقه قابل سکونت ستاره ای واقع شده و در جو خود آب دارد.

با استفاده از اطلاعات تلسکوپ هابل، دانشمندان نورستاره ای فیلتر شده توسط k2-18b را آنالیز کرده اند. همچنین تیم تحقیقاتی چینش مولکولی بخار آب در جو این سیاره را هم به دست آورده اند.

این سیاره در فاصله 110 سال نوری از زمین قرار دارد و دور یک ستاره کوتوله میچرخد که کوچکتر، فعالتر و خنکتر از خورشید است.

اگرچه ما نمیدانیم که آیا واقعا این سیاره قابل سکونت خواهد بود یا نه اما از تلسکوپ هایی مانند جیمزوب در آینده استفاده خواهیم کرد تا پاسخ یکی از بزرگترین پرسش هایمان را بیاییم.

اینکه آیا زمین تنها سیاره قابل سکونت است؟برگرفته از پیج اینستاگرام تلسکوپ هابل nasahubbleما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید