آخرین خبر/ عملکرد مغز وقتی چند کار را همزمان با هم انجام میدهیم چگونه است؟ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید