آخرین خبر/ نمایشگر میدان مغناطیسی-تجسم نامرئی:

آهن ریز معلق در روغن چسبناک به طرز چشمگیری زنجیره ای را در امتداد خطوط مغناطیسیِ فرومغناطیس تشکیل میدهند و به خوبی پیکربندی دو قطبی آن را نشان می دهند.

اینستاگرام physicsfun