آخرین خبر/ این موجود که بینایی ندارد اما از طریق حس بویایی فوق العاده با بینی ستاره ای میتواند جهان را ببینید!
بینی اش تقریبا یک سانتی متر قطر دارد

اینستاگرام sciencechannel