ایرنا/ معاون وزیر بهداشت در امور پرستاری گفت: به هیچ وجه از نیروهای مهارتی پرستاران به عنوان پرستاران دانشگاهی استفاده نخواهد شد.

محمد میرزابیگی در نشست خبری انتخابات پرستاری در وزارت بهداشت افزود: مقرر شده تا 10هزار نیروی مهارتی غیردانشگاهی پرستاری تربیت کنیم که 32 تا 33 وظیفه را برعهده خواهند گرفت.

وی تصریح کرد: پرستاران دانشگاهی در دنیا و نیز ایران بیش از 400وظیفه برعهده دارند.

میرزابیگی ادامه داد: به اندازه ای از نیروهای غیردانشگاهی پرستاری کم کرده ایم که پرستاران ناگزیر به انجام همه کارها شده اند.

معاون وزیر بهداشت در امور پرستاری تاکید کرد: جمعیت جامعه دانشجویی پرستاری بالغ بر 55هزار و جمعیت جامعه دانش آموختگان پرستاری بالغ بر 120هزار نفر می شود که در مجموع 200هزار نیروی پرستاری داریم پس با توجه به 10هزار نیروی مهارتی غیر دانشگاهی نسبت نیروی دانشگاهی به نیروی مهارتی ، 17به یک می شود و نیروهای مهارتی نمی توانند جای پرستاران را بگیرند.

میرزابیگی گفت: حتی اگر یک میلیون نیروی پرستاری بیکار داشته باشیم وظایف و سیستم تربیتی نیروهای غیر دانشگاهی پرستاری مشخص است.

معاون وزیر بهداشت در ادامه به دستاوردهای معاونت پرستاری از زمان تشکیل آن ، اشاره کرد و گفت: کمبود نیرو و نظام پرداخت از مشکلات جامعه پرستاری به شمار می رفت بنابراین با تشکیل معاونت پرستاری ظرف یک سال ، 15 بخشنامه و دستورالعمل به دانشگاه های علوم پزشکی در این زمینه ابلاغ شد.

میرزابیگی افزود: در زمینه کمبود نیرو نیز اقداماتی در خصوص جایگزینی مرخصی زایمان، استفاده از نیروهای دانشجویی از ترم 6 در بالین، استفاده از نیروهای طرحی ، استفاده از پیام آوران بهداشت و نیروهای شرکتی انجام شد.

وی با اشاره به اخذ هفت هزار مجوز استخدام نیروی پرستاری ، خاطرنشان کرد: شرکت متمرکز تحت نظر هیات امنای ارزی تشکیل شده و پرستاران می توانند با این شرکت قرارداد منعقد کنند.

وی ادامه داد: در این قرار دادها که بیشترین امنیت شغلی را بعد از استخدام های دولتی دارد، حقوق پرستار کارشناس یک میلیون و 750 هزار تومان، حقوق کاردان اتاق عمل و بیهوشی یک میلیون و 500 هزار تومان و حقوق بهیاران یک میلیون و 400 هزار تومان است و به آنان فوق العاده سختی کار نیز تعلق می گیرد.

وی اضافه کرد: کمبود نیرو در گروه پرستاری وجود دارد بنابراین نیروهای مهارتی غیردانشگاهی تربیت می شوند.

معاون وزیر بهداشت در ادامه به نظام پرداخت پرستاران اشاره کرد و گفت: میزان طلبکاری پرستاران از سیستم های دانشگاهی تا 18 ماه طول کشیده بود و 780 میلیارد تومان برآورد و تامین اعتبار و پرداخت شد ؛ البته ادعا نداریم که این مطالبات صفر شده اما مدت زمان تاخیر آن به دو تا سه ماه رسیده است.

میرزابیگی تصریح کرد: البته این پرداخت ها برای پرستاران تامین اجتماعی یا غیردانشگاهی صورت نگرفته و بخشنامه ها و اتفاقات مالی فقط برای بیمارستان های تحت پوشش وزارت بهداشت اجرا شده است.

وی با بیان اینکه کارانه پرستاران نیز افزایش خوبی پیدا کرده است ، افزود: طرح پرداخت عملکردی پرستاران بصورت آزمایشی از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده و در هفت دانشگاه علوم پزشکی کشور اجرا می شود که پس از بررسی نتایج این طرح ، اشکالات آن اصلاح خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش مبنای پرداخت ها به غیرپزشکان نیز گفت: افزایش ظرفیت دانشکده های پرستاری از مهرماه امسال ابلاغ می شود.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به کمبود 200 هزار نیرو در گروه پرستاری افزود: از سال گذشته به دانشکده های پرستاری ابلاغ شده که تا دو برابر ، ظرفیت خود را افزایش دهند.

میرزابیگی با اشاره به کاهش شکاف بخش تئوری و عملی دانشجویان پرستاری ، ادامه داد: وزیر بهداشت دستور داده تا هیات علمی بالینی پرستاری نیز شکل بگیرد.**نیروهای مهارتی در بخش غیردولتی تربیت می شوند

معاون وزیر بهداشت گفت: تربیت نیروهای مهارتی غیردانشگاهی پرستاری بطور قطع باید توسط بخش غیردولتی باشد .

میرزا بیگی افزود: تاکنون پنج مجموعه از جمله انجمن های علمی برای تربیت نیروهای مهارتی پرستاری اعلام علاقمندی کرده اند و مجموعه های دیگر نیز می توانند درخواست های خود را در این زمینه ارائه دهند تا شرایط آنها در شورای تخصصی ، بررسی شود.

وی در پایان با اشاره به انتخابات پرستاری گفت: من کاندیدای انتخابات پرستاری نشده ام.