72062 15 نظـــــــر  

آخرين خبر/ زماني که شيرهاي ماده متوجه باردار بودن گاو شدند، با دعواي زرگري بين خود شيرهاي نر را مشغول ساختند تا گاو بتواند فرار کند.
اين فيلم را العالم منتشر کرده است.

با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد

72062 15 نظـــــــر