خراسان/ معاون اجتماعي سازمان بهزيستي کشور با تاکيد بر افزايش کيفيت خدمات مهدهاي کودک اظهار کرد: قرار است مهدهاي بيشتري از نظر نوع کيفيت خدماتشان با گرفتن ستاره ، درجه بندي شود. به گزارش ايرنا، حبيب ا... مسعودي فريد گفت: هم اکنون، مهدها از بدون ستاره تا سه ستاره در کشور فعاليت مي کنند که تعداد مهدهاي کودک سه ستاره در کشور خيلي کم است و فقط هزار مهد از 17 هزار مهد کودک در کشور سه ستاره است.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد