خراسان/ بر اساس قانون، فحش دادن و توهین کردن به دیگران جرم است. ماده 608 قانون مجازات اسلامی، بیان می کند که: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قَذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.» طبق ماده 245 قانون مجازات اسلامی، قَذف عبارت است از نسبت دادنِ زنا یا لواط به شخص دیگر، هرچند این شخص مرده باشد. مجازات قَذف جزو حدود اسلامی است و در صورت اثبات آن، طبق شرایط مندرج در قانون، مجرم به هشتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. بنابراین در صورتی که توهین و فحش موجب حد قذف نباشد، می توان با استناد به ماده 608، پس از اثبات جرم، توهین کننده را به مجازات مقرر در قانون محکوم کرد. در این جا لازم است به مجازات تعیین شده برای فحاشی در ماده 609 قانون مجازات اسلامی(فصل پانزدهم) نیز اشاره کنیم که بر اساس آن، «هر کس به یکی از رؤسای قوای سه گانه یا معاونان رئیس جمهور یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.» از سوی دیگر، بر اساس قانون، تهدید دیگران به قتل، ضررهای نفسی، شرفی و مالی یا افشای سرّی نسبت به خود فرد یا بستگان او، به هر نحو ممکن، جرم محسوب می شود. به استناد ماده 669 قانون مجازات اسلامی، «اعم از این که [فرد تهدید کننده] به این واسطه[تهدید کردن] تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد»، تهدید افراد توسط او، موجب مجازات، تا 74 ضربه شلاق یا زندان از دوماه تا دو سال خواهد شد. بنابراین، تهدید به هر شکل ممکن و با هر منظوری، جرم است و تهدید کننده به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید