خراسان/ بر اساس قانون، فحش دادن و توهين کردن به ديگران جرم است. ماده 608 قانون مجازات اسلامي، بيان مي کند که: «توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ رکيک، چنانچه موجب حد قَذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و يا 50 هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.» طبق ماده 245 قانون مجازات اسلامي، قَذف عبارت است از نسبت دادنِ زنا يا لواط به شخص ديگر، هرچند اين شخص مرده باشد. مجازات قَذف جزو حدود اسلامي است و در صورت اثبات آن، طبق شرايط مندرج در قانون، مجرم به هشتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. بنابراين در صورتي که توهين و فحش موجب حد قذف نباشد، مي توان با استناد به ماده 608، پس از اثبات جرم، توهين کننده را به مجازات مقرر در قانون محکوم کرد. در اين جا لازم است به مجازات تعيين شده براي فحاشي در ماده 609 قانون مجازات اسلامي(فصل پانزدهم) نيز اشاره کنيم که بر اساس آن، «هر کس به يکي از رؤساي قواي سه گانه يا معاونان رئيس جمهور يا يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هاي دولتي و شهرداري ها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين کند به سه تا شش ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق يا پنجاه هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي شود.» از سوي ديگر، بر اساس قانون، تهديد ديگران به قتل، ضررهاي نفسي، شرفي و مالي يا افشاي سرّي نسبت به خود فرد يا بستگان او، به هر نحو ممکن، جرم محسوب مي شود. به استناد ماده 669 قانون مجازات اسلامي، «اعم از اين که [فرد تهديد کننده] به اين واسطه[تهديد کردن] تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترک فعلي را نموده يا ننموده باشد»، تهديد افراد توسط او، موجب مجازات، تا 74 ضربه شلاق يا زندان از دوماه تا دو سال خواهد شد. بنابراين، تهديد به هر شکل ممکن و با هر منظوري، جرم است و تهديد کننده به مجازات مقرر در قانون محکوم مي شود.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد