آخرین خبر/ با وجود وضع نابسامان نشر در ایران و اوضاع نه چندان خوب نویسندگان ولی بازهم عده ای از کوچکترین امکان برای قاچاق چشم نمی‌پوشند و کتاب هایی که با مصائب فراوان به چاپ رسیده اند را نیز مایه دزدی خود میکنند.
در ویدئوی خبر ماجرای ناخوشایند قاچاق کتاب را میبینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید