آخرین خبر/ قاچاقچیان برای انتقال مواد مخدر به آن سوی مرزها از راه های عجیبی استفاده می کنند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید