آخرین خبر/ در ویدئوی خبر توصیه ی رئیس مرکز معاینه فنی شهرداری تهران به اعتراضات به جریمه ها را میبینیم.
به گفته او 90 درصد اعتراض کنندگان دارای معاینه فنی جعلی هستند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید