جهان/ مردی خیرخواه در ایستگاه فرابر نیویورک به کبوتر تشنه روی آب سرد کن کمک رساند و همسرش نیز این لحظه را ماندگار کرد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی