آخرین خبر/ در ویدئوی خبر آسیب های طوفانی شدید در شهر نیو مکزیکو را میبینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی