آخرین خبر/ خط مترویی که در دوره قالیباف افتتاح شده بود دوباره افتتاح شد

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی