آخرین خبر/ فیلمی دلهره آور از داخل اتوبوس گرفتار در سیل امروز شیراز را ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید
/

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید