خبرآنلاین/ پدر قهرمان و شجاع روس، وقتی خانه اش آتش گرفت، مجبور شد همسر و فرزندانش را از طبقه پنجم ساختمان به پایین بیندازد. عکس العمل مردم اما جالب بود؛ آنها به جای تماشا یا فیلم گرفتن، به کمک رفتند و با قالیچه ای که مرد از پنجره بیرون انداخته بود، تشک نجات ساختند.

پدر خانواده پس از نجات دادن همسر و دو فرزندش، از ساختمان پایین پرید اما به شدت از ناحیه ستون فقرات آسیب دید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید