فارس/ با کاهش دبی خروجی آب از سدهای خوزستان، سطح آب در روستاهای شهر سوسنگرد کاهش یافت و نیروهای جهادی درحال تخلیه آب روستاها هستند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید