آخرین خبر/ در ویدئوی خبر نتیجه ناخواسته ی توفق در مسیر بعد از یک تصادف را میبینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید