مشرق/ استفاده از پابندهای ساخت داخل برای برخی از محکومان اجرا و با نظر قاضی آنها می توانند خارج از زندان محکومیت خود را بگذرانند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید