k ٢.٧
٠

آخرین خبر/ کار شناس برنامه پایش : تخصص هایی که افراد سیاسی در آن هستند به طور معنی داری کمتر هستند

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید