آخرین خبر/ واکنش جالب سازمان نظام پزشکی در برابر قانون نصب کارتخوان را ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید