آخرین خبر/ وقتی مجری پایش مجبور می شود پیامک تند مخاطبین را بخواند. دولت بیاید پاسخ بدید که این حرف درموردتون زده نشه.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی