آخرین خبر/ مراسم تدفینی عیجب و غریب واکنش های زیادی در فضای مجازی به همراه داشته است. یکی از کاربران نوشت مرحوم اینقدر اذیت می کرده که بازماندگان از مرگش خوشحالند و کف و سوت و دف می زنند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی