آخرین خبر/ وزیر کشور گفت: بحث حجاب نباید به صورت فصلی مطرح شود. با این موضوع اجتماعی باید به صورت اجتماعی برخورد کنیم و مشوق هایی قرار دهیم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید