آخرین خبر/ ویدئویی که گفته می شود سیل امروز مناطق جنوبغربی سیتان و بلوچستان هست. صحنه عجیب، شنا کردن تعدادی از مردم در این جریان سریع و وحشتناک آب می باشد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید