مشرق/ بازرس انجمن بهداشت و ایمنی مواد غذایی، این موضوع و شایعه را تشریح کرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید