آخرین خبر/ جنون شهرت، مصاحبه با سحر تبر را مشاهده کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید