آخرین خبر/ تجربه های جهانی از انتقال آب دریاها به سایر نقاط / توضیحات فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر در زمینه آب و توسعه پایدار را در این باره ببینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید