آخرین خبر/ سرقت گوشی توسط دو پسر بچه در شهر ری به بهانه کمک مالی و فشار به قسمت شکم طرف که دست در جیب و برداشتن گوشی را حس نکند. مراقب باشین اینجوری طعمه نشین!
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید