آخرین خبر/ این روزها در ارمنستان روزهای اهدای کتاب است و مردم از کتاب فروشی ها کتاب می خرند تا به هم اهدا کنند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید