آخرین خبر/ دزدها در تلاش برای ورود به مغازه هستند که صاحب مغازه اینطوری سر میرسد!