مهر/ ماجرای بچه‌های خانواده غصنفری و سفرشان به ووهان چین برای درس خواندن و مواجهه‌شان با کرونا و قرنطینه روایت جالبی بود. فضه‌سادات حسینی مجری اخبار هم مهمان ویژه خرم‌شهر بود.