صدا و سیما/ گزارشی از تبهکاران مسلح و رجزخوان های مجازی در دام پلیس امنیت پایتخت را مشاهده می کنید.