آخرین خبر/ رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران درباره احتکار خودروی بدون پلاک گفت: حدود 30 پارکینگ بزرگ مورد بررسی قرار گرفته شد و تعداد 1084خودرو به ظن احتکار توقیف شده است.

وی افزود: غالب این خودرو ها فاقد پلاک هستند.