باشگاه خبرنگاران/ مار افعی که به داخل یک پراید راه یافته بود با کمک آتش نشانان پایگاه سیاهپوش طارم سفلا زنده گیری شد.