آخرین خبر/ بیمه بیکاری کرونا هفته آینده پرداخت خواهد شد.