آخرین خبر/ چه کسی پدر رومینا را به حد جنون خشمگین کرد؟ این ویدئو را ببینید.