آخرین خبر/ تظاهرات هزاران نفری در سیدنی استرالیا در حمایت از اعتراضات آمریکا را میبینید.