آخرین خبر/ رئیس سازمان سنجش وزارت آموزش و پرورش درباره راه ارتباطی خانواده ها در صورت مشاهده تخلفات در حوزه رعایت پروتکل های بهداشتی در برگزاری امتحان نهایی دانش آموزان توضیح می دهد.