مهر/ ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر تهران از طریق هوا رصد می شود.