آخرین خبر/ رنج بی‌پایان مردم در‌ زاج و داربست ‌را مشاهده می نمایید.
۱۳۶ خانواده در منطقه زاج و داربست پس از گذشت ۶ ماه از سیل سال گذشته همچنان در چادر و بدون برق و حداقل امکانات در کمپ های اسکان موقت درحال زندگی هستند!