آخرین خبر/ ربیعی گفت: به عنوان اولین گام برای مکان عمومی که اجبار زدن ماسک وجود دارد، از ارائه خدمات به افراد فاقد ماسک جلوگیری می شود. برای جریمه های دیگر نیز در حال تصمیم گیری در ستاد هستیم.