صدا و سیما/ تاثیر ماسک در مقابله با کرونا را مشاهده می نمایید.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این اینفو سه سناریو بیان می شود و درصد ابتلا نیز به صراحت نشان داده می شود اما بنا به گفته مدیر مرکز بیماری های عفونی دانشگاه تگزاس کلیت ارتباط استفاده از ماسک و کاهش احتمال ابتلا، صحیح است اما احتمال دقیق ابتلا به عوامل متعددی چون قدرت پرتاب ویروس از فرد بیمار ، فاصله دو نفر ، نوع و جنس ماسک و اندازه و فیت بودن ماسک بستگی دارد.