آخرین خبر/ وزیر بهداشت درباره آمار از تولید دارو در سال گذشته گفت: حتی یک بیمار برای داروی اساسی سرگردان داروخانه ها نشد.