آخرین خبر/ محققان کشورمان با استفاده فناوری تشخیص سریع کرونا به روش دم و بازدم دستگاهی برای تشخیص کرونا می سازند.