صدا و سیما/ حریرچی گفت: اخبار فضای مجازی مبنی بر وجود مواد رادیو اکتیو در محل انفجار سینا اطهر را تکذیب کرد