آخرین خبر/ گزارش 2دقیقه ایی جالب که آمارهای تکان دهنده ای از کرونا نشان میدهد را در این ویدئو با هم ببینیم.